WYMOGI EDYTORSKIE

Tekst
• kompletny, 1 wydruk oraz plik (*.doc lub *.rtf)
• pozbawiony fragmentów pozwalających zidentyfikować autora, np. Jak wskazałem w pracy… należy zastąpić formą bezosobową: Jak wskazano w pracy…

Układ tekstu
• imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy
• afiliacja
• telefon, e-mail, adres uczelni
• tytuł artykułu po polsku i angielsku
• streszczenie po polsku i angielsku (do 300 znaków ze spacjami)
• słowa kluczowe po polsku i angielsku (do 5 słów)
• wstęp
• tekst główny podzielony na rozdziały opatrzone tytułami
• zakończenie (wnioski)
• bibliografia
Objętość – min. 0,5 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (powyzej 20 tys. znaków ze spacjami). Marginesy – 2,5 cm z każdej strony. Numeracja stron – ciągła, u dołu strony

Tekst główny
• czcionka Times New Roman z polskimi znakami, 12 pkt
• odstęp między wierszami – 1,5 wiersza
• wyróżnienia – pismem półgrubym
• słowa obcojęzyczne – kursywą
• nazwiska użyte po raz pierwszy – pełne imię i nazwisko, kolejne przywołanie – samo nazwisko
• skróty – za pierwszym razem pełny termin, a skrót w nawiasie; dalej – tylko skrót, np. jednostki samorządu terytorialnego (JST)
• liczby do 4 cyfr – bez spacji i kropek (5000, a nie: 5.000 czy 5 000), liczby powyżej 5 cyfr – ze spacjami co 3 cyfry, licząc od prawej (5 000 000, a nie: 5.000.000)
• w liczbach dziesiętnych – przecinek, nie kropka (z wyjątkiem tekstów angielskich)

Przypisy bibliograficzne
• umieszczone w tekście w nawiasach kwadratowych: nazwisko autora/redaktora, rok, strony: [Malinowski 2017: 30-34] lub [Kowalski (red.) 2013: t. 3, 104]
• jeśli autorów jest więcej niż trzech, należy podać tylko nazwisko pierwszego z nich, a po nim: i in.: [Kaczmarek i in. 2015: 50-56]
• jeśli brak nazwiska autora/redaktora, należy podać kilka pierwszych słów tytułu książki/dokumentu: [Zarzadządzanie biurem turystycznym 2018]
• jeśli przywoływane są raporty, analizy itp., to należy podać nazwę instytucji i rok: [Eurostat 2016] lub: [GUS 2018]
• w przypisie można zawrzeć dodatkowe informacje, np.: [por. Malinowski 2010: 31] lub: [cyt. za Kowalski 2016: 53]
• jeśli odwołanie dotyczy więcej niż jednej publikacji, należy je wymienić w kolejności chronologicznej: [Kowalski 1999: 102-103; Malinowski 2010: 140-141; Dawidziak 2010: 101]
• jeśli autor wydał w danym roku więcej niż jedną publikację, to po dacie należy dodać kolejne litery alfabetu, np. [Nowak 2015a, 2017b]
Przypisy objaśniające, polemiczne, uzupełniające tekst główny oraz przywołujące akty prawne, wyroki i orzeczenia sądów i adresy stron www – numerowane kolejno i umieszczone u dołu strony, czcionka 10 pkt, interlinia pojedyncza.

Bibliografia
• pozbawiona numeracji
• uporządkowana alfabetycznie według nazwisk autorów/redaktorów i tytułów prac niemających autora/redaktora, a jeśli jest więcej prac jednego autora, to należy je zestawić chronologicznie wg dat wydania
• artykuł w czasopiśmie – nazwisko autora, inicjał imienia, rok, tytuł artykułu (prosto), tytuł czasopisma (kursywą), nr czasopisma, zakres stron: Malinowski K., 2017, Obsługa ruchu turystycznego, Przegląd, nr 15: 55.
• pozycja książkowa – nazwisko autora/redaktora, inicjał imienia, tytuł książki (kursywą), miejsce wydania: wydawnictwo: Janowski K., 2012, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.

• rozdział pracy zbiorowej – nazwisko autora rozdziału, inicjał imienia, rok, tytuł rozdziału (prosto), w:, inicjał imienia, nazwisko redaktora + (red.), tytuł pracy zbiorowej (kursywą), miejsce wydania: wydawnictwo, zakres stron: Mikołajczyk Z., 2011, Systemy informacyjne wspomagające logistykę dystrybucji, w: K. Kowalski (red.), Logistyka dystrybucji, Warszawa: Difin, 102-120.
• akt prawny Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm. Dyrektywa Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004.
• raporty, analizy GUS, 2018, Pomorskie w liczbach 2018, Gdańsk.
• źródło z Internetu (w nawiasie pełna data korzystania ze strony www): www.pot.gov.pl [dostęp: 28.02.2018].

Ilustracje
• edytowalne,
• rysunki, wykresy i schematy – w plikach źródłowych (*.xls lub *.cdr) ewentualnie format jpg
• zdjęcia – z podaniem źródła, w plikach źródłowych (najlepiej *.tif), rozdzielczość min. 300 dpi
• opatrzone numerem oraz źródłem (np. opracowanie własne)
• pozbawione napisów: półgrubych, wersalikami, białych na czarnym tle, czarnych wypełnień, dodatkowych ramek
• z odwołaniem w tekście (np. zob. rys. 1, a nie: zob. rysunek poniżej/powyżej)
• z objaśnieniem użytych skrótów

Tabele
• ponumerowane, opatrzone tytułem oraz źródłem (np. opracowanie własne)
• z odwołaniem w tekście (np. zob. tab. 1, a nie: zob. tabela poniżej/powyżej)
• każda rubryka wypełniona treścią
• skróty użyte w tabeli – objaśnione pod nią

Tytuły powinny być umieszczone pod ryciną i nad tabelą.